bahserooz
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ bahserooz
آرشیو وبلاگ
      بحث روز (مباحث مدیریتی - انگیزش کارکنان -کارمند محوری وانسان محوری در سازمان -مشاوره کسب وکار - خانواده موفق وفرزندان موفق)
ارزیابی عملکردروابط عمومی شهرداری تهران از نگاه شورایاران (نمونه موردی منطقه 17) نویسنده: bahserooz - چهارشنبه ٧ تیر ۱۳٩۱

 

 

Islamic Azad University

Science and Research department

Management and Economics

 

Thesis for Master of

Management Urban (M.A

 

Title

Function evaluation  of public  relations Tehran municipality from the view point of assistants councils (case study :zone 17 

                                       

Supervisor

Jafar shaali

 

Advisor

Ali nori kermany

 

By

Noredin ramezany

Year

1390

 

 

 

Abstract:       

City is the most obvious manifestation of the human role. Fundamental roles: Reproduction, Continued survival, habitation, work, education, providing requirements, traffic, and finally spending the spare time. All these need enough space and place. Neighborhood is one of the places to play the roles.

 Today, communication in organization is an important factor in creating alliances to achieve common goals. Creating this kind of unity between organization’s people is fundamental organization principle.

Without this kind of relationships, making any changes in order to reach the organization goals and Implementing polices is impossible.

Therefore public relation is the ear and eye of organization witch play’s a very important role to dominance and knowledge on condition of Organizational output requirements.

The Role of Tehran’s public relations municipality 

The role of public relation In order to join people, organization and effective groups including Tehran’s 374 branches of councils to develop quality of city life and attract citizens is very necessary.

The public relation is one of the main pillars in any organization as attention to this unit is so clear to everyone. Special attention to this unit as an important interface between organization and people is very effective. Therefore all the function of this unit must be evaluated all the time plus the Strengths and weaknesses, also the opportunities and threats.

Effective urban management for such a city like Tehran which has extensive system and composed of official and unofficial divisions in different fields like social, economic, and urban life, In order to lead, control and make persistent comprehensive development is coming with some specification that reminds of an open complicated human-social system that facing variety of relations and elements.

The input data in this system would be the citizen’s requirement plus other clients like (government, legislative assemblies, employees, councils and other organization).

The output data would be upgrading and developing the quality of urban life that is an organization matter.

According this approach in the Tehran municipality, the organization as a social and cultural institution and impact of public relations activities plus the type of communication with citizens is of higher importance.

Therefore Tehran municipality must be able to respond about their performance to councils as agents of citizens and assistance of Islamic Councils of Tehran.

God created man in the pudding that according his own function reaches’ redemption or illness.

Quran terminologies like “Dexter companion and north companion” are about these people.

Creation has a noble purpose, human haven’t created pointless. 

 

The main goal of this research meant to evaluate the Tehran’s public relations performance municipality in district 17, which has been done on Councils view who are the agent of , 256,000 people in this region and elected by people also to evaluate position and performance of public relations in this district.

Also to evaluate the performance of public relations of Tehran’s municipality district 17, in view of Councils in order to pay attention to their important role and public relations to organize citizen’s requirements and their active performance to advance the Tehran’s municipality programs, and sustainable development in district to secure citizen’s welfare.

Hypotheses raised in the study used by SPSS software and has been analyzed with two dimensional table and Casper Pearson test.

 

 

 

چکیده :

           شهر بارزترین تجلیگاه درتبلور فضایی ایفای نقش انسانی است .نقش های اساسی :تولیدمثل وتداوم بقاء،سکونت ،کار ،آموزش وپرورش  ،تدارک وپشتیبانی  نیازهای ضروری  ،آمد وشد ، گذران اوقات فراغت  لذا ایفای همه ی این نقشها به فضا ومکان نیاز دارد .محله می تواندیکی از مکانهای ایفای این نقش است.امروزه در سازمانها ،ارتباطات عامل مهمی در ایجاد اتحاد وپیوند افراد سازمانی برای رسیدن به هدف مشترک می باشد.بوجود آوردن این پیوند ووحدت بعنوان یک اصل بنیادی ارتباط سازمانی به شمار می آید بدون بکارگیری این ارتباط ،ایجاد تغییر ودگرگونی دستیابی به اهداف واجرای سیاستهای یک سازمان غیر ممکن   می نماید.بنابراین روابط عمومی چشم وگوش بینا وشنوای سازمان نقش مهمی را برای تسلط وآگاهی برشرایط ،وضعییتها ونیازهای مخاطبان برون سازمانی ایفاء می کند .

          نقش روابط عمومی شهرداری تهران-  به منظور ایجاد تعامل با افراد ،دستگاهها وگروه های تاثیر گذاراز جمله شورایاران محلات 374گانه شهر تهران  در توسعه کیفیت زندگی شهری وجلب نظر شهروندان پررنگ تر است . روابط عمومی از ارکان اصلی هرسازمان به شمار می آید،بطوریکه لزوم توجه به فعالیت های این واحد برهمگان واضح وروشن است.توجه خاص این واحد بعنوان یک رابط بین مخاطب وسازمان بسیارموثر است.درکتب ومنابع علمی حضور روابط عمومی بسیار مهم ،لازم واثر گذار عنوان شده است .از این رو باید فعالیت های این واحد همیشه در حال بررسی وارزیابی  بوده ونقاط قوت وضعف آن ،فرصتها وتهدیدها برآورد شود. مدیریت شهری اثربخشِ،برای شهری مانند تهران که نظامی گسترده ومتشکل از عناصر واجزای رسمی وغیر رسمی موثر در حیطه های مختلف اجتماعی ،اقتصادی وکالبدی حیات شهری با هدف اداره ،هدایت ،کنترل وتوسعه همه جانبه وپایدار میباشد .ویژگی هایی دارد که تداعی کننده یک سیستم باز وپیچیده انسانی –اجتماعی است که باعناصر وروابط بسیار متنوع ومتعدد مواجه است .داده های این سیستم :انتظارات وخواسته های شهروندان وسایر مشتریان (دولت ،مجامع قانونی ،کارکنان ،شورایاران ،سایر سازمانها ) وستاده های آن :توسعه وکیفیت زندگی شهری می باشد .که دارای اهمیت سازمانی وچند فرایندی در عملکرد است  .

        درشهرداری تهران باتوجه به رویکرد جدید این سازمان  بعنوان نهادی اجتماعی وفرهنگی تاثیر فعالیتهای روابط عمومی ونوع ارتباط با شهروندان از اهمیت بالاتری برخوردارشده است.لذا شهرداری تهران باید بتواند دربرابر شورایاران بعنوان نمایندگان شهروندان محلات ویار شورای اسلامی شهرتهران در مقابل عملکرد خود پاسخگوباشد خداوندمتعال  در آفرینش انسان اراده واختیار را به ودیعه نهاده است .مطابق عملکرد خود یا به فلاح ورستگاری میرسد یا به قعر پستی وبدی سقوط می کند .اصطلاحات قرآنی نظیر "اصحاب یمین " و "اصحاب شمال " دایر براینگونه انسانهاست .آفرینش دارای مقصود وغایت متعالی است .به انسانها گفته شده است .که بیهوده خلق نشده اند

      این پژوهش به منظور ارزیابی عملکرد روابط عمومی شهرداری منطقه 17 تهران از نگاه شورایاران که نمایندگی حدود256000نفرجمعیت این منطقه را دارند و با انتخابات مردمی تعیین شده اند،جهت تعیین جایگاه ارزیابی عملکرد واحد روابط عمومی این منطقه انجام شد.  هدف اصلی این پژوهش ارزیابی عملکرد روابط عمومی شهرداری تهران –منطقه 17 از نگاه شورایاران به منظور توجه به نقش  بسیارارزنده  شورایاری وروابط عمومی در سازماندهی تقاضاهای پراکنده ی شهروندان وایضا سازماندهی مشارکت فعال آنان جهت پیشبردبرنامه های شهرداری تهران در توسعه پایدار محله وتامین رفاه شهروندان است.فرضیه های مطرح شده در پژوهش با استفاده از نرم افزار spss نتایج استخراج  وبوسیله جدول دوبعدی وآزمون کاسکور پیرسون تحلیل شد.وفرضیه ها مورد تایید قرار گرفت .

کلید واژه :

روابط عمومی ، شورایاری ، شهرداری منظقه 17تهران ،اطلاع رسانی ،ارزیابی وبررسی عملکرد   

 

 

  نظرات ()
مطالب اخیر تعریف لغوی مشارکت مشارکت اجتماعی روش های تغییر و اصلاح رفتار تهیه وتنظیم :نورالدین رمضانی روشهای اصلاح تغییر رفتارکودکان سازمان ومراکز فرهنگی اصول وفنون مذاکره انواع سیستم تفاوت‌ها و امتیازها ی نظارت همگانی در نظام مردم سالاری دینی(نمونه تحقیق دانشجوی اصول و مبانی سرپرستی و مدیریت مدیریت دانش
کلمات کلیدی وبلاگ مدیریت (٥) مشارکت (۳) سازمان (۳) ارزیابی (۳) قالیباف (۳) کارافرینی (۳) محله (۳) مدیریت مشارکتی (۳) اشکور (٢) محله محوری[1]، همبستگی اجتماعی، خانه محله، مشارکت (٢) رفتار سازمانی (٢) تغییررفتار (٢) سرپرستی (٢) ارزشی (٢) روابط عمومی (٢) رمضانی (٢) مدیریت شهری (٢) اصول (٢) جامعه (٢) کابالا (٢) اسلام (٢) اقتصاد (٢) عرفان (٢) فرهنگ (٢) ارزش کارآفرینی در اسلام (٢) محله محوری[1]، همبستگ (٢) جیرکل (٢) اقتصاد فرهنگ (٢) مراکز فرهنگی (٢) رفتار شهروندی (٢) خویشتن محوری (۱) اصول اولیه (۱) اولویت بندی کارها (۱) ترانه اشکوری (۱) جراین فتنه (۱) گرمستان (۱) ساندیچ (۱) آب صلواتی (۱) سی پشت (۱) گلیه وا (۱) بوی شکلات (۱) اسلام ومدیریت مشارکتی (۱) مدرسه صالح (۱) اداره سازمان (۱) شخصیتهای کارکنان (۱) تفاوت کارکنان (۱) کسب تجربه با اشتباه در کار (۱) نطارت در اسلام (۱) ناظرین خدا (۱) اقتصاد محله (۱) فرهنگ محله (۱) تفاوت وامتیاز (۱) سیستم بسته (۱) درس سازمان (۱) اصلاح رفتار کودکان (۱) نقش فردی کودک (۱) شاخض مشارکت اجتماعی (۱) عملکردمشارکت (۱) لغوی مشارکت (۱) دانش (۱) هاشمی (۱) ایران (۱) قند (۱) خانواده (۱) دانشگاه (۱) موسیقی (۱) باران (۱) مجلس (۱) تحقیق (۱) شورا (۱) درخت (۱) استقلال (۱) شعر (۱) موفقیت (۱) طبیعت (۱) شهر (۱) حزب (۱) مدیریت دانش (۱) تعریف (۱) پودمانی (۱) ضرب المثل (۱) شکار (۱) سیستم (۱) امام خامنه ای (۱) استراتژیک (۱) کودکان (۱) کارآفرینی (۱) بهار (۱) تهران (۱) مدیر (۱) همبستگی (۱) آفتاب (۱) حافظ (۱) نسل (۱) مولوی (۱) اشتباه (۱) مدرسه (۱) ارزش (۱) مذاکره (۱) فرهنگسرا (۱) مدارس (۱) بسیجی (۱) الگو (۱) مولانا (۱) زمان (۱) نماز (۱) رمضان (۱) مازندران (۱) مدیریت زمان (۱) صهیونیزم (۱) دکل (۱) خلاق (۱) دعوا (۱) موفق (۱) برنج (۱) دیروز (۱) شهری (۱) فست فود (۱) دبستان (۱) سلمان هراتی (۱) جزوه (۱) تفریح (۱) کارکنان (۱) جامعه شناسی (۱) 5s (۱) سار (۱) دینی (۱) امر به معروف (۱) نهی از منکر (۱) مردم سالاری (۱) شهرداری تهران (۱) میر مسعود (۱) قاضی وپسرش (۱) ابوالفضل بیهقی (۱) بونصر (۱) زبان بیگانه (۱) جامعه شناسی شهری (۱) دامن حیا ی آفتاب (۱) جریان انحرافی (۱) شهرتهران (۱) تقدیر نامه (۱) اجتماع محلی (۱) دمینگ (۱) سواره (۱) ذهنی (۱) مدیریت مدرسه (۱) رقابت سالم (۱) تلفن همراه (۱) مبانی (۱) فن (۱) کسب وکار (۱) هدایت تحصیلی (۱) بلخی (۱) آب معدنی (۱) ایده پردازی (۱) دلربا (۱) حقوقی (۱) جلال الدین (۱) حیات طیبه (۱) براده (۱) مربیان دینی (۱) لوح (۱) درختی (۱) سوزش (۱) بازرس (۱) ریاست جمهوری (۱) مدیریت عمومی (۱) شور ایاری (۱) 18را ه (۱) کسب سود (۱) منطقه 15 (۱) مدیریت محله (۱) مروم مدار (۱) با هوشی زنان (۱) زمان تحویل پروژه (۱) محله های شهری (۱) چیستی محله (۱) نهاد محله (۱) پیشروان محلی (۱) پدر مدیریت (۱) هاپیر استار (۱) شهررداری تهران (۱) دراز مالگه (۱) افراد سازمان (۱) نظافت سازمانی (۱) ایده ی جدید (۱) سیستم باز (۱) مدیریت مشارکتی در اسلام (۱) اجتماعی وفرهنگی شهرداری تهران (۱) مشارکت اجتماعی (۱) پیاده (۱) راهبرد (۱) 5سین (۱) استبدادی (۱) روشها (۱) مسعودیه (۱) دم خروس (۱) نظارت همگانی (۱) مشارکت مذهبی (۱) باورهای دینی (۱) راهبرد دینی (۱) نیازمندان (۱) 110 (۱)
دوستان من   پرتال زیگور طراح قالب