چرخش مدیران و چرخش نخبگان

معمولا بر روی برخی ابنیه تعداد معدودی کبوتر کنار هم وبارنگهای متفاوت  جمع می شوند ودراین حالت همیشه ودرهمه حال در صورت وجود عمارت به چشم می خورد باسروصدای عابران یا ساکنان وحرکات غیرمنتظره آنها کبوتران ناگهان به سوی آسمان پرواز می کنند وتا حدی پراکنده می شوند .البته ممکن است چند تایی از آنها همچنان بنابرعللی (نشنیدن صدا و...)در جای خود باقی بمانند .با فروکش کردن سروصدا کبوتران در آسمان تعداد دیگری به سوی عمارت برمی گردند وروی آن می نشینند .اما ممکن است بعضی از آنها دقیقا درمحل قبل خود فرونیایند .همچنین ممکن است هنگام پرواز کبوتران در آسمان تعداد دیگری نیز به جمع آنها بپیوندند ویا برخی از کبوتران مسن هیچ گاه بر نگردند .در بلند مدت در اثر زاد و ولد کبوتران جوان  جانشین کبوتران مسن            می شوند .ولی در هر حال عمارت را ترک نمی کنند مگر حادثه ای رخ دهد که در پی آن ترک آنجا اجتناب ناپذیر باشد .

به نظر شما این استعاره برای جابجائی مدیران دستگاههای دولتی ونیمه دولتی ایران صادق است ؟آیا چرخش مدیران وچرخش نخبگان اتفاق می افتد ؟ چقدر ؟عدد کیفیت .کمیت را نشان می دهد .

/ 0 نظر / 17 بازدید