قالیباف وجریمه ریاست سازمان بهشت زهرا ؟؟؟؟؟؟

به نظرم همه چیز برای آقا ی قالیباف شهردار تهران رنگ وبوی ریاست جمهور ی می دهد.((دردل دوست زهر کوچه رهی باید جست )) برای آقای دکتر قالیباف همه راهها  به امید رسیدن به پاستور ختم می شود .نصب بنر با عکس آقای قالیباف در مسیر افتتاح ایستگاه متروی کهریزک چیزی نبود که اورا آشفته کند .به نظرم یک ژست تبلیغاتی بود با بوی شکلات ریاست جمهوری .البته آقای قالیباف به خاطر مشغله کارهای انتخاباتی وسفرهای جلب آرا در شهرهای مختلف وقت گشت وگذار در شهرداریها وسازمانها ی مختلف شهرداری را ندارند .وگرنه متوجه  می شدند که در ورودی هراداره شهرداری وهر طبقه ازسازمانها وشهرداریهای مناطق شهردار ی بنرهایی با عکسهای مختلف خودشان را مشاهده خواهند کرد .به نظرم این جریمه  هم شامل حال خود آقای قالیباف  وهم شاملدیگر مدیران شهری    می شود .که عکس اورا بنر کرده ودر معرض دید مراجعین قرار میدهند .اما دریغ ازیک عکس امام ورهبری.توصیه می کنم آقای دکتر قالیباف شهردارمحترم تهران سری به مناطق بزنند یا اجازه دهند مراجعین واصحاب رسانه عکس بگیرند وآنرا درج نمایند .تا سیه روی شود هرکه دراو غش باشد  مشغول تلفن

/ 0 نظر / 19 بازدید