مشارکت اجتماعی

مشارکت اجتماعی فرآیندی است که از طریق آن اجتماع، جماعت یا گروه به هم می

پیوندند تا عملکردهای مورد انتظار یا مورد نیاز را به اجرا در آورند همچنین

فرآیندی است که از طریق آن شخصیت انسانی شکل می گیرد و فردبرای زندگی

گروهی آماده می شود

کنش مشارکتی از طریق سه شاخص محوری تعریف می شود:

الف:داوطلبانه بودن

ب:آگاهانه بودن

ج:مسئولیت پذیری

 

/ 0 نظر / 44 بازدید