روش های تغییر و اصلاح رفتار تهیه وتنظیم :نورالدین رمضانی

اصول کلی تغییر رفتار

رفتار چیست؟

در علم روانشناسی رفتار عبارت اند از هر فعالیت(Activity) که ارگانیسم یا جاندار انجام می دهد و به وسیله ارگانیسمی دیگر یا ابزاری دیگر قابل مشاهده یا اندازه گیری است.

ایجاد ارتباط

ارتباط یک فرایندی است و یکی از عوامل موفقیت در تغییر رفتار یک فرد ایجاد رابطه مناسب با فرد است تا بتواند به شما اعتماد نماید و با شما همکاری داشته باشد. اهمیت رابطه در روش های رفتاری بر حسب اینکه چه فنی به کار برده شود متفاوت است.

زمانی که شما در جهت تغییر رفتار کودک از تقویت استفاده می کنید نیاز است که رابطه مناسبی با کودک داشته باشید و زمانی که نقش یک تقویت کننده اجتماعی در جهت کاهش رفتار نامطلوب را دارید نیاز است خودتان در ابتدا به عنوان الگو عمل کرده و آن رفتار ناپسند را نداشته باشید تا کودک بتواند از طریق الگو قرار دادن شما رفتار موردنظر را کاهش دهد.

مربی می تواند نقش فردی را ایفا کند که کودک از او سرمشق می گیرد این فرایند از طریق یادگیری مشاهده ای رخ خواهد داد که در ان مربی، محرک ایجادکننده فکر، نگرش و یا رفتاری جدیداست

/ 0 نظر / 34 بازدید