تعریف لغوی مشارکت

فرهنگ لغات و اصطلاحات، در برابر واژه مشارکت معانی مختلف بکار رفته

است

: اشتراک مساعی،

قدرت دادن

، سهیم شدن

، بسیج مردم

، مسئولیت پذیری

، واگذاری امور

، خودگردانی،

تقسیم کار

، خودیاری،

خوداتکایی،

عدم تمرک

/ 0 نظر / 47 بازدید