حیات طیبه

حیات طیبه وضع مطلوب زندگی بشر در همه‌ی ابعاد و مراتب، بر اساس مبانی و معیارهای الهی است، که تحقق آن باعث دست‌یابی به غایت زندگی، یعنی قرب الهی خواهد شد.با توجه به لزوم پذیرش ربوبیت خداوند متعال، که یگانه رب حقیقی جهان و انسان، این نظام معیار، جهت اساسیِ نحوه‌ی تحقق حیات طیبه را در همه‌ی‌مراتب و ابعاد آن مشخص می‌نماید. لذا، ایمان (انتخاب و التزام آگاهانه و آزادانه‌ی نظام معیار دینی)، و انطباق تمام مراتب و ابعاد زندگی با این نظام معیار، وجه تمایز اساسی حیات طیبه از زندگی غیردینی (زندگی سکولار رایج) محسوب می‌شود.

حیات یکی از مخلوقات خداوند هست، "الذی خلق الموت و الحیاه"
حیات در مورد خداوند با آنچه در مورد انسان و حیوان گفته می‌شود متفاوت است، حیات او حیات حقیقی است؛ زیرا عین ذات اوست، نه عارضی است و نه موقت. حیات در او به معنای علم و قدرت است؛ چراکه نشانه اصلی حیات این دو است. او نه تنها قائم به ذات خویش است که قیام موجودات دیگر و ربوبیت و تدبیر آنها در تمام امور به اوست،. تحقق حیات طیبه دارای ابعاد فردی و اجتماعی متناسب با شئون مختلف زندگی است. حیات طیبه در حقیقت حاصل ارتقا و استعلای حیات طبیعی و متعارف آدمی، با صبغه‌ی الهی بخشیدن به آن است که با پذیرش حاکمیت نظام معیار الهی (مبانی و ارزش‌های دینی) برشئون مختلف زندگی آدمی و انتخاب و التزام آگاهانه وآزادانه‌ی این نظام معیار تحقق می‌یابد. در مقدمه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به کلمه حیات طیبه اشاره شده و آمده است: «تحقق ارزش‌ها و آرمان‌های متعالی انقلاب اسلامی مستلزم تلاش همه جانبه در ابعاد فرهنگی، علمی، اجتماعی و سیاسی و اقتصادی است؛ عرصه تعلیم و تربیت از مهمترین زیرساخت های تعالی همه جانبه کشور و ابزار جدی برای ارتقای سرمایه انسانی شایسته کشور در عرصه‌های مختلف است و تحقق آرمان‌های متعالی انقلاب اسلامی ایران مانند احیای تمدن عظیم اسلامی، حضور سازنده، فعال و پیشرو در میان ملت‌ها و کسب آمادگی برای برقراری عدالت و معنویت در جهان در گرو تربیت انسان‌های عالم، متقی و آزاده و اخلاقی است؛ تعلیم و تربیتی که تحقق بخش حیات طیبه، جامعه عدل جهانی و تمدن اسلامی ایرانی باشد. در پرتو چنین سرمایه انسانی متعالی است که جامعه بشری آمادگی تحقق حکومت جهانی انسان کامل را یافته است و در سایه چنین حکومتی ظرفیت و استعدادهای بشر به شکوفایی و کمال خواهد رسید.»

    لذا براساس سند تحول بنیادین آموزش وپرورش مدرسه صالح در حیات طیبه چگونه باید باشد ؟براساس این سند ،مدرسه صالح در حیات طیبه ؛مدرسه ایست که دانش آموزان را به خدا نزدیکتر کند وقرب الی الله داشته باشد .مادراین مقاله سعی کردیم ضمن تعریفی از طیبه ،حیات ،مدرسه ومعیار اسلامی مواردی جهت ایجاد مدرسه صالح در حیات طیبه مطرح نماییم

 

 

/ 0 نظر / 47 بازدید