اصول و مبانی سرپرستی و مدیریت

 

 

 

 

اصول و مبانی سرپرستی و مدیریت

 

 

 

نورالدین رمضانی

مدرس دانشگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعریفسازمان:

   گروهی متشکل از دو یا چند تن که در محیطی با ساختار منظم و از پیش تعیین شده برای نیل به ‌‍‏‍اهداف گروهی با یکدیگر همکاری می‌کنند.

انواع سازمان‎‎‎ها:

 1. سازمانهای انتفاعی و غیر انتفاعی

 2. سازمان‎‎های تولیدی و خدماتی

 3. سازمان‎‎های دولتی و خصوصی

 • سازمان‌های انتفاعی:

     سازمان‌هاییهستند که با هدف کسب سود تشکیل می‌شوند.

 • سازمان‌های غیر انتفاعی:  

  این سازمان‌ها،با اهداف اجتماعی،فرهنگی،مذهبی و سیاسیتشکیلمی‌شوند مانند اتحادیههای کارگری و انجمنهای مذهبی.

 • سازمان‌های تولیدی:

    این سازمان‌ها از مواد خام یا مواد اولیه برای تولید کالا استفاده می‌کنند.مانند کارخانههای تولید کفش و تلویزیون.

 • سازمان‌های خدماتی:

    این نوع از سازمان‌ها خدمات ارائه می‌کنند مانند خدمات مشاوره عمومی و خدمات پزشکی.

 • سازمان‌های دولتی:

         این نوع سازمان‌ها تحت کنترل دولت هستند.

 • سازمان‌های خصوصی:

       این نوع سازمان‌ها بجای کنترل دولت توسط افراد یا بخش دولتی کنترل می‌شوند.

   

 • تعریف مدیریت:

      فرآیند برنامه‌ریزی،سازماندهی،هدایت و نظارت بر کار اعضای سازمان و کاربرد کلیه منابع قابل دسترسی برای رسیدن به هدف‌های تعیین شده سازمان.

 • انواع محیط سازمانی:

  2)محیط خارجی:

                                                  مواد اولیه

                                                  پول

                                                  انرژی

                                                  اطلاعات

                                                  نیروی انسانی

  1)محیط داخلی:

                                                  عواطف

                                                  ارزشها

                                                  اعتقادات

                                                  منافع کارکنان

                                                  منافع سهامداران

   

 • انواعمدیران:

  2) ازنظر فعالیت‌های سازمانی:

                           مدیران وظیفه ای

                           مدیران عمومی                     

  1) از نظر سطح سازمانی:

                  مدیران عملیاتی

                                  مدیران میانی

                                  مدیران عالی

   

  تعاریف مدیران عملیاتی، میانیوعالی

 • مدیران عملیاتی(خط اول):

        مدیران در این سطح مستقیما مسئول تولید کالا و خدمات هستند مانند سرپرستان.

 • مدیران میانی:

        این مدیران به طور مستقیم به مدیران رده بالا گزارش می‌دهند وپل ارتباطی میان مدیران عالی و عملیاتی هستند.

 • مدیران عالی:

         گروه کوچکی از مدیران را تشکیل می‌دهند. واین مدیران اهداف، خطمشیها و راهبردهای سازمان را تشکیل می‌دهند.

  تعاریف مدیران وظیفهای و مدیران عمومی:

 • مدیران وظیفهای(تخصصی) :

         کارکنانی با مهارت‌های ویژه در زمینه خاص مانند حسابداری، امور پرسنلی و غیره.

 • مدیران عمومی:

         مسئول کلیه وظایف و فعالیت‌هایی هستند که در یک واحد یا یک سازمان انجام می‌شود مانند تولید، بازاریابی و امورمالی.

       

  مهارت‌هایموردنیاز مدیران:

                                                                                                  1)مهارت‌های ادراکی

                                                                                                  2)مهارت‌های انسانی

                                                                                                  3)مهارت‌های فنی

 • مهارت‌های ادراکی:

  این مهارت به مدیر امکان می‌دهد که سازمان را به صورت یک کل  در نظر بگیرد و روابط متقابل بخشهای مختلف و چگونگی تاثیر تغییر هر قسمت در کل سازمان را پیشبینی کند.

 • مهارتهای انسانی:

  این مهارت به مدیر امکان می‌دهد تا با افراد، در کنار آنها و به طور موثر با آنها کار کند. مدیران در همه سطوح به این مهارت نیازدارند.

 • مهارت‌های فنی:

  این مهارت‌ها به معنی توانایی به کار بردن ابزار، شیوهها و دانش مورد نیاز برای اجرای یک زمینه تخصصی است.

 • رابطه بین سطوح مدیریت و مهارتهای موردنیاز:

   

 • اصولمدیریتدرنظریه مدیریت اداری

  1. تقسیم کار

  2. اختیار

  3. انضباط

  4. وحدت فرماندهی

  5. وحدت جهت

  6. الویت منافع عمومی بر منافع فردی

  7. جبران خدمات کارکنان

    

 • وظایف مدیر:

  1)برنامهریزی

  2)سازماندهی

  3)هدایت

   4)نظارت

   5)خلاقیت

 • تعریفنقش:

  نقشیعنی الگوهای رفتاریمورد انتظار از هر فرد دریکواحداجتماعی.

 • نقشهای مدیریتی

   

 • سیر تحول اندیشه مدیریت:

                                                                                                  1)نظریه‌های کلاسیک

                                                                                                  2)نظریه‌های نئوکلاسیک

                                                                                                  3)نگرش کمی مدیریت

                                                                                                  4)نگرش سیستمی

                                                                                                  5)نگرش اقتضایی

                                                                                                  6)جنبش جدید در روابط انسانی

 • نظریه‌های کلاسیک

                                                                                  1)مدیریت علمی

                                                                                  2)مدیریت اداری

                                                                                  3)مدیریت بوروکراتیک

 • هدفنظریه مدیریت علمی:

  تعریف جنبههای مختلف رابطه میان ماشین کارگر. برای رسیدن به این هدف، بجای تاکید بر روشهای سنتی کار، مجموعهای از مشاغل کارگری را تحلیل وزمان و ابزارهای لازم برای انجام کار را نیز مطالعه کردند.

 • شعارمدیریت علمی

  انتخاببهترینروشبرایانجام هر کار

 • شیوههای لازم برای تعیین بهترین روش انجام کار:

  مطالعات زمان و حرکت

  سرپرستی تخصصی

  انگیزههای فردی

 • اصولمدیریت علمی:

   

                  1)ایجاد علم واحدی برای اجرای هر جزء کار

                  2)گزینش علمی کارکنان و آموزش و تربیت آنان

                  3)همکاری صمیمانه مدیریت با کارکنان

                  4)تقسیم تقریبا مساوی کار و مسولیت بین مدیران و کارکنان

   

 • در نظریه مدیریت اداری فعالیت سازمان عبارتنداز:

                                                                  1)فعالیت‌های فنی

                                                                  2)فعالیت‌های بازرگانی

                                                                  3)فعالیت‌های مالی

                                                                  4)فعالیت‌های امنیتی

                                                                  5)فعالیت‌های حسابداری

                                                                  6)فعالیت‌های مدیریتی

   

 • طبقنظریه مدیریت اداری توانایی‌هایلازمبرای مدیرانبر اساسفعالیت‌هایشش‌گانهعبارتنداز:

   

  توانایی‌های عام شامل فعالیت‌های شش‌گانه

  توانایی‌های خاص مدیریت

  توانایی‌های فنی و تخصصی

   

 • مشخصاتمدیریت بوروکراتیک:

  قوانین و مقررات

  غیرشخصی بودن

  تقسیم کار

  ساختار سلسله مراتبی

  تعهد برای کار مادامالعمر

  ساختار اختیار

  منطقی بودن

 • تعریف اختیار:

  حق دستور دادن و به اجرا درآوردن آن را با کمک پاداش یا تنبیه گویند.

   

 • اختیار به سه طریق صورت مشروعیت پیدا می‌کند:

  اختیار سنتی

  اختیار شخصیتی

  اختیار عقلایی-قانونی

   

 • نهضت روابطانسانی(نظریه نئوکلاسیک):

  مطالعات هاثورن

  نگرش رفتاری

 • نتیجهگیری از مطالعات هاثورن:

  1)انسانها اساسا بوسیله نیازهای اجتماعی برانگیخته می‌شوند.

  2)انسانها از فشار اجتماعی گروه همکاران بیشتر از تشویق و کنترل متاثر می‌شوند.

  3)انسانها به همان اندازه که مدیریت سازمان به ارضای نیازهای اجتماعی میپردازند نسبت به آن پاسخگو و متعهدند.

   

 • نهضت روابط انسانی مبلغ اندیشههای زیر شد:

  1)حرمت و شان انسان باید در محیط کار احیا شود.

  2)هدف‌های کارکنان باید درجهت رفاه کارکنان باشد.

  3)در مدیریت و تصمیمگیری از مشارکت گروهی افراد استفاده شود.

  4)با تغییر در ساختار سازمان  امکان آزادی عمل و ابتکار داده شود.

  5)اهمیت و جایگاه گروهها در محیط کار بدرستی شناخته شود.

   

 • نگرشکمی مدیریت:

  1. علم مدیریت

  2. مدیریت عملیاتی

  3. سیستمهای اطلاعاتی مدیریت

 • نگرش سیستمی:

  این نگرش تقریبا از سال 1960 به بعد در مدیریت مرسومشد.طرفداران این نظریه معتقدند که نگرش سیستمی بهترین طریق برای وحدت بخشیدن مفاهیم و نظریه‌های مدیریت و دستیابی به نظریهای جامع است.

 • عناصر کلیدی در نگرش سیستمی:

  1. تعریف سیستم

  2. سیستمهای فرعی

  3. سیستمهای باز و بسته

  4. مرز سیستم

  5. همافزایی

  6. جریان

  7. بازخورد

 • تعریف سیستم:

  مجموعه ای از اجزاست که با ارتباط و پیوند متقابل یک کل واحد را تشکیل می‌دهند و نقش معینی ایفا می‌کنند.

 • سیستمهای فرعی:

  اجزایی که کل سیستم را میسازند سیستمهای فرعی مینامند.

/ 0 نظر / 20 بازدید