درمیان ابرهای اسمان

منادا ندا دادو((آمنه)) شنید :محمد رادرشرق وغرب عالم بگردانید وبربلند مرتبگان مخلوقات نشان دهید .آنگاه این صفات انبیارابه اواعطاکنید : صفای آدم - رقت قلب نوح -خلیل بودن ابراهیم -گفتار اسماعیل -سیمای یوسف-خشنودی یعقوب-صوت داود -زهد یحیی -بخشش عیسی

/ 0 نظر / 3 بازدید