نماد

نایک
لوگومربوطبهمارکنایکیکیازمعروفترینلوگوهایدنیاستوشایدکمترکسیباشدکهبادیدناینعلامتبهیادمارکمعروفنایکنیفتد . اینمارکدردنیابه "JUST DO IT !" معروفاستوسوپراستارهایزیادیمانند Michael Jordan, LeBron James, Andre Agassi, Shane Warne, Maria Sharapova, Venus و Serena Williams ازاینمارکاستفادهمیکنند .
نامکمپانینایکازنامالههپیروزیدریونانباستانگرفتهشدهاست . ولوگویمربوطهدرسال 1971 توسط Carolyn Davidson بهقیمتبسیارپایین 35 دلارطراحیگشتهاست . منظورازاینلوگوبالهایالههپیروزیاست . اولینباریکهلوگویمربوطهدرسال 1971 طراحیگشتنامنایکبارنگنارنجیبربالایاینتصویرنوشتهمیشد . شایدبتوانگفتکهآرماینشرکتحتیازنامآننیزمعروفترگشتهاست .
آرمچکمارکمعروفدرسال 1995 بهطوررسمیبهعنوانآرمتجاریشرکتنایکثبتگشت . اینبالهایمجردطراحیشدهتوسط Carolyn Davidson آرمبسیاربامعناییبرای

/ 0 نظر / 5 بازدید