برخيز

پیامبراعظم(ص)میفرماید
 نخستین چیزی که درترازو گذاشته میشودخلق نیک است

 

  پیامبراعظم (ص) می فرمایند

دوست دارید شما را به بخیل ترین، کسل ترین، عاجز ترین، دزدترین و جفا کار ترین مردم راهنمائی کنم ؟بخیل ترین مردم کسی است که

هنگام ملاقات با مسلمانی به او سلام نمی کند، کسل ترین مردم کسی است که در عین صحت و سلامتی و فرا غت خاطر، خدای

خودراحمد و ستایش نمی کند، دزد ترین مردم کسی است که ازنمازش می دزدد، جفا کار ترین  مردم کسی است که نام مرا بشنود و

صلوات برمن نفرستد وعا جز ترین مردم کسی است که قد رت و توانائی دعا کردن را ندارد. 

 

پیامبراعظم(ص)میفرماید


 نخستین چیزی که درترازو گذاشته میشودخلق نیک است


 

  پیامبراعظم (ص) می فرمایند

دوست دارید شما را به بخیل ترین، کسل ترین، عاجز ترین، دزدترین و جفا کار ترین مردم راهنمائی کنم ؟بخیل ترین مردم کسی است که

هنگام ملاقات با مسلمانی به او سلام نمی کند، کسل ترین مردم کسی است که در عین صحت و سلامتی و فرا غت خاطر، خدای

خودراحمد و ستایش نمی کند، دزد ترین مردم کسی است که ازنمازش می دزدد، جفا کار ترین  مردم کسی است که نام مرا بشنود و

صلوات برمن نفرستد وعا جز ترین مردم کسی است که قد رت و توانائی دعا کردن را ندارد. 

 

پیامبراعظم(ص)میفرماید


 نخستین چیزی که درترازو گذاشته میشودخلق نیک است


 

  پیامبراعظم (ص) می فرمایند

دوست دارید شما را به بخیل ترین، کسل ترین، عاجز ترین، دزدترین و جفا کار ترین مردم راهنمائی کنم ؟بخیل ترین مردم کسی است که

هنگام ملاقات با مسلمانی به او سلام نمی کند، کسل ترین مردم کسی است که در عین صحت و سلامتی و فرا غت خاطر، خدای

خودراحمد و ستایش نمی کند، دزد ترین مردم کسی است که ازنمازش می دزدد، جفا کار ترین  مردم کسی است که نام مرا بشنود و

صلوات برمن نفرستد وعا جز ترین مردم کسی است که قد رت و توانائی دعا کردن را ندارد. 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید