لحن داستان گاو

طرح داستان گاو مبتنی بر رابطه ی علت ومعلولی است که گاو مشدی حسن میمیرد وزن مشدی حسن ومردم روستا برای اینکه تحمل مرگ گاورا برای مشدی حسن آسان سازند به او دروغ میگویند که گاو فرارکرده است .چاره کری مردم موثر نمی افتد ومشدی حسن ماجرای ساختگی  فرار گاو  باور نمی کند باز برای حل بحران قضیه را برملا میسازند اما مشدی حسن براثر شدت علاقه ووابستگی به گاو که تنها سرمایه ی او بود از خود بیگانه می شود وهویت اصلی خودرا ازدست میدهد ومرگ گاوراباورنمی کند وخودرا  به جای گاو قرارمیدهد مردم برای درمان بیماری روانی اش اورا به شهر میبرند تادربیمارستان بستری شود اما مشدی حسن قبل ازرسیدن به شهر جان خودرا از دست میدهد و زن مشدی حسن نیز بخاطر ازدست دادن شوهرش ورویاروئی بازندگی فلاکت بار از خودبیگانه میشود وشخصیت او تغییر می کند واوهمچنان شوهرش گاو میشود وداستان به شکل غم انگیزی ومشابه تراژدی پایان مییابد به طور کلی باتوجه به مطالب گفته شده درقبل والان به این نتیجه میرسیم که داستان گاو  کتاب صد سال تنهایی گابریل گارسیا مارکز  قابل مقایسه است

در تصویر ص ۲۷کتاب ((گل ))که نشانه ی دوست داشتن است .همان گاو -از فکر واندیشه ی مشدی حسن بیرون آمده-(نشانه ی علاقه ی مشدی حسن به گاوش)این تصویر ادامه میابد تا وقتی که مشدی حسن از کشته شدن گاوش ندارد( نداشت ) وقتی که خبردارشد شاخه ی گل شکست واو چون تاب وتحمل دیدن این شکست را نداشت وباورهم نمی کرد خواست شاخه ی گل را ترمیم کند -گاوش را پیداکند-امااین کار محقق نشد وبه اصطلاح امروزی او شاخ دراورد

شاخ دآوردن مشدی حسن به همان انداره قابل باور وتصویر سازی است که گاوشدن مشدی حسن  

/ 0 نظر / 3 بازدید