واکاوی يک بازی قديمی

عاقل را اشاره کافیست

بقول استادالهی قمشه ای کار مادراین عالم کشف تناسبات است تا از کثرت به وحدت برسیم شرط هرچه بیشتر دیدن تناسبات وکشف آنها ریز بینی وتفکر درکلیه مسایل منجمله داستانها وحکایت های قدیمی است که یکی از آنها را برایتان به تصویر می کشم :

لی لی حوضک ............/کنایه از شروع آفرینش و بوجود آمدن زمین

جوجه رفت آب بخوره افتاد توحوضک ...../آدم میوه ممنوعه روخورد وافتادزمین

یک گفت :بریم دزدی ؟

یکی گفت :چی بدزدیم ؟

یک گفت :تشت طلا بدزدیم ؟...../آدمیزاد بعد از هبوط خود را سرگرم کرد با کار های مختلف تادرد دوری را تحمل کند (غالبا کارهای ناشایست )

یکی گفت :جواب خدارو کی میده؟....../من تورا مشغول کرد م دلا/یاد آن افسانه کردی عاقبت

یکی گفت :من من کله گنده ....../دوباره بدنبال دنیا رفتن وفراموشی نیستان

/ 0 نظر / 3 بازدید