کارت امتیازی متعادل bsc

کارت امتیازی متعادل اثر :آقایان  کاپلان ونورتون     

      مترجمین :نورالدین رمضانی  -  دکتر قدمی  
سازمانهای امروزی در محیطهای بسیار متغییر وپیچیده  داخلی وبین المللی با چالش های عدیده ای از جمله فشار برای شفافیت وپاسخگوئی بیشتر منابع مالی محدود ودرحال اتمام - افزایش وظایف وفعالیتها- تغییرات پرسرعت -تکنولوژِی وهجوم راه حل ها ی مدیریتی متفاوت برای بهبود وضعیت مواجه اند .

درچنین فضائی ارزیابی عملکرد وسپس مدیریت عملکرد بسیار دشوار خواهدبود .          چرا که تنهاارزیابی مالی سازمانها براساس سود وزیان و تراز نامه های مالی وصرفه جوئی در هزینه ها مارابه گمراهی خواهد کشاند .مهمترین علت اینکه مطالعات نشان داده است در عصر دانش 80درصد

 ارزش افزائی در سازمانها از طریق دارائیهای نامشهود سازمانی:
 1- شامل نیروی انسانی (دانش ومهارتهای  کارکنان )2- سرمایه سازمانی (فرهنگ وارزشهای حاکم برآن) 3-سرمایه های اطلاعاتی (بانکهای اطلاعاتی وداده های آماری)

ایجاد می شود ودیگر نمی توان تنها با دارائی های مشهود –ارزیابی عملکرد ودرپی آن مدیریت عملکرد جامعی انجام داد
مدیریت عملکرد به معنای ارزیابی عملکرد سازمان براساس مدیریت راهبردی آن واستفاده از اطلاعات حاصله دربهبود برنامه های راهبردی بدون توجه به حوزه ها ی دیگر به جز در حوزه مالی امکان پذیر نیست شاهد این مدعا 4عامل بازدارنده دستیابی سازمانها به استراتژی ها واهداف بلند مدت وکوتاه مدت خود است که دانشمندان علوم نوین مدیریت آن را برشمرده اند:

1-عوامل بازدارنده استراتژی »درک نکردن استراتژِی توسط مدیران مجری

2-عوامل بازدارنده مدیریتی »وصل بودن سیستم مدیریتی به بودجه نه استراتژِی

3-عوامل بازدارنده انسانی »عدم پیوند بین اهداف فردی –دانش افراد واجرای استراتژی

4-عوامل اجرائی »عدم طراحی فرایندهای کل

                               دوتن از برجسته ترین دانشمندان مدیریت به نامهای پورفسور کاپلان ودکتر دیوید نورتون با درک این چهار عامل اساسی یک سیستم مدیریت نوینی تحت عنوان کارت امتیازی متوازن(BSC) ارایه نمودند که قریب به 10سال تجربه اجرائی در سازمانهای مختلف در بخش خصوصی ودولتی دارد .کارت متوازن سیستمی است که اجرای استراتژی را مدیریت     

   می کند .عملکرد را درچهارحوزه ذیل اندازه گیری وارزیابی  میکند :

1- رشد ویادگیری(سرمایه انسانی ) 2-فرایندهای داخلی سازمان 3-مشتریان وذینفعان 4-حوزه مالی

نتایج اجرای کارت امتیازی متوزان در سازمانها وشرکتها : ه روز رسانی می کنند

v  استراتژی را درکل شرکت مبادله ومشارکت همگان جذب می گردد

v  اهداف فردی وگروهی را با استراتژی هماهنگ می سازد

v  اهداف استراتژیک را بااهدف وخط مشی ها یدراز مدت وبودجه بندی سالیانه ربط می دهند

v  اصول استراتژیک را شناسائی وهماهنگ می کنند

v  مطالعات دوره ای عملکرد را انجام می دهند تا د رمورد استراتژی ارتقاء وپیشرفت را یاد بگیرند .

 

 

 

/ 0 نظر / 10 بازدید