شیخ شرزین

شیخ نماد آزاد اندیشی نمادازادگی .نمادخردورزی ایرانیان است .بهرام بیضایی با نگارش فیلم نامه شیخ شرزین یادفردوسی بزرگ را درمازنده کرد در قرن غربزدگی  درقرن حاکمیت الیناسیون <به یادمان می آورد که ایرانی اهل خرد است وفرزانگی وغاصبان قدرت تکیه زده بر جایگاه علویان تاب دیدن شیعیان را ندارند وداستان بوسهل را تکرار میکنند مارازندقه می خوانند

/ 0 نظر / 39 بازدید