حقوق شهروندی

یک شهروند یک عضو رسمی یک شهر ،ایالت ویا کشور است .این دیدگاه ،حقوق ومسئولیت هایی را به شهروند یادآور می شود که در قانون پیش بینی وتدوین شده است .ازنظر حقوقی جامعه نیاز مند وجود مقرراتی است که روابط تجاری ،اموال ،مالکیت ،شهرسازی ،وحتی مسایل خانوادگی را درنظر گرفته وسامان دهد .ازاین دید ، موضوع حقوق شهروندی ،روابط مردم شهر ،،حقوق وتکالیف آنان برابر یکدیگر واصول وهدفها و وظایف وروش انجام آن است .همچنین نحوه اداره امور شهر وکیفیت نظارت بر رشد هماهنگ شهر است که می تواند بعنوان بهترین اصولی بدانیم که منشعب از حقوق اساسی کشور است .درواقع حقوق شهروندی آمیخته ایست از وظایف ومسئولیتهای شهروندان در قیال یکدیگر شهر ودولت یا قوای حاکم

/ 0 نظر / 3 بازدید