باران کتاب

روز کتاب را جشن گرفتیم بدون حضور کتاب واهلش . باران بدون خیس شدن معنی ندارد .باید خیس شد وباران را فهمید . بیائید برای کتاب چتری بخریم تا درآفتاب سوزان بی علمی تلف نشود .شاید فردا باران ببارد وشاید آفتاب دامن حیا رابرچیند وسوزش صد چندان شود . اگر کتاب بسوزد قطعا من وتو هم می سوزیم .

/ 0 نظر / 4 بازدید