مقدمه کتاب براده های ذهنی مدیر

مقدمه

در فراز و فرودهای کار مدیریت به ویژه مدیریت منابع انسانی راه حل ها نمی توانند و نباید در همه جا و همه زمان ها یکسان عمل کنند و پر مصداق باشند. چه بسا راه حلی در اینجا به مثابه بن بستی در جای دیگر عمل کند با این همه همین شفافیت در بیان مسائل ، ساده و پیرایه گویی و اینکه در جامعه صنعتی در برهه کنونی در بسیاری موارد در جاهای مختلف و فعالیتهای متفاوت دارای ویژگی های مشترک است. می توان به کارآیی و اثربخشی استنتاجات و رهافیت هایی ازاین دست  دریافت وبه این تناسب امید بست.

در این کتاب سعی شده است با بهره گیری از آیات  قرآن کریم  و روایات ائمه معصومین(ع) و با نگاه به اصول مدیریت نوین و تجارب جهانی مدیریت به صورت مختص و به صورت کاید واژه ایی به آن اشاره شده است . اساسی ترین مبانی اسلام در رابطه با  رهبری که سایر اصول مدیریت به آن باز می گردد مبنای حق و عدل است.

حجه الاسلام ری شهری در کتاب اخلاق مدیریت اسلام:

((حق و عدل در بحث اخلاق اسلامی به هیچ وجه ویژگی عام  مدیریت نیست. بلکه هر انسانی مسلمانی باید متصف به عدالت و حق طلبی باشد.))

هرگاه مسئولین از بینش رهبران پیروی کرده توفیقیست فوق العاده و هرگاه نیز از منش مدیران پیروی کرده نتیجه قابل ذکر عاید نشده است.

/ 0 نظر / 22 بازدید