ضرورت برپائی نماز در مدار س

بسم الله الرحمن الرحیم

 

                        ضرورت برپائی نماز در مدارس

 

 

 

        تجربه های اجرائی در انواع مدیریتها نشان میدهد که چنانچه "مسئله " مورد نظربه نحوی طبیعی و منطقی با زندگی جاری و روزمره ارتباط یابد – در عمل با موفقیت روبرو خواهد شد. تجاربی مانند : اجرای نوآوری – 5 اس – و به روز نمودن علم آموزش و پرورش در اجرائی شدن یا نشدن دقیقا" بهمین مورد ارتباط دارد که چگونه با زندگی جاری و معمولی و طبیعی دانش آموزان مربوط شود ؟

 

بعد از طرح مسئله بصورت " چگونه نمازرا به زندگی جاری و معمولی و طبیعی دانش آموزان ارتباط دهیم ؟ " چند سوال مطرح و پس از پاسخگوئی به جمع بندی و تحلیل کلی خواهیم پرداخت :

 

طرح سوالات مربوط به مسئله برای پیدا کردن راه حلها :

 

1-    چگونه باید مسئله نماز را بشکلی متفاوت و قابل اجرا در مدارس مطرح نمائیم ؟

 

2-    چگونه باید نماز را بعنوان مسئله به دانش آموزان تفهیم نمود ؟

 

3-    آیا خانواده ( بستگان) در اصلی کردن این مسئله موثرند ؟

 

4-    تفاوتهای محیطی (خانواده و مدرسه ) را چگونه باید به حداقل رساند ؟

 

 

5-    آیا ارتباط دادن نماز به مسابقه و جایزه میتواند موثر باشد ؟

 

6-    آیا باید در برنامه ریزی آموزشی مدارس تغییر بوجود آورد ؟

 

7-    آیا تغییرات باید ناگهانی (با بخشنامه ) یا تدریجی و همراه با درک مسئله و آموزش مربیان باشد ؟

 

 

 

پاسخ به سوالات برای استخراج پاسخهای صحیح و مرتبط :

 

 

پاسخ به سوال 1- نماز باید بصورت درس (همانند سایر دروس) بصورت عملی درمدرسه مطرح گردد

 

پاسخ به سوال2- زمانی که نماز بصورت درس (بیشتر عملی) به دانش آموزان آموزش داده شود – بتدریج قابل فهم و درک خواهد شد.

 

 

 

پاسخ به سوال3- آموزش خانواده توسط انجمنهای مدارس و مربیان با تشکیل کلاسهای آموزشی باید همزمان انجام شود چرا که خانواده و محیط آن حداقل 50٪ مسئله را برای زمینه سازی و بستر سازی تشکیل میدهد.

 

 

 

پاسخ به سوال 4- خانه و مدرسه تفاوتهایی دارند که ازجمله نظم و ترتیب واحترام بدیگران و رعایت قوانین از آنجمله است . برای کاهش تفاوتها و همانند سازی خانه و مدرسه (20 تا 30٪) باید خانه را هم با برنامه ریزی برای دانش آموز و دخالت دادن اولیاء و نظر خواهی (هفتگی یا ماهیانه و حضوری یا کتبی) باین منظور نائل گردید .

 

پاسخ به سوال 5- ایجاد رقابت سالم و مسابقه برای رشد و شکوفائی استعدادها و اهمیت دادن به موضوع بسیار حائز اهمیت است .

 

 

پاسخ به سوال6-باید در برنامه ریزی آموزشی تغییراتی از جمله آموزش در محیط باز و آموزش در مسجد مدرسه و گنجاندن درسی عملی بنام نماز بوجود آورد .

 

پاسخ به سوال 7- از هرگونه تغییر ناگهانی و بخشنامه ای باید پرهیز نموده و تدریجا" و در طول زمان باید تغییرات اعمال شود . علاقه مند کردن با بخشنامه و ابلاغ دستور عملی نبوده و بجای آن باید مربیان را انگیزه مند نمود .

 

در ادامه نقش معلم و مربی بسیار مهم بوده و چنانچه آموزش آنان نیز بنحوی با نماز ارتباط یابد (ارزشیابی) البته بصورت عملی و با انگیزه میتواند تقریبا" به تبدیل معلم ومربی به الگوی آموزش و مبلغ نماز انجام میشود .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمعبندی پاسخها :

 

 

 

1-

/ 0 نظر / 3 بازدید