مدیریت زمان وهمت مضاعف ایرانی

مدیریت زمان (time management )

با همت مضاعف کار مضاعف

 

در تمامی سازمانها شش منبع اصلی وجود دارد که موسسات به کمک آنها اداره می شوند :

1 – منابع ؟                               2 – منابع ؟                   3 -  منابع  تکنولوژی             4 – منابع اطلاعاتی

5 – منابع زمان

 

ازمیان این منابع ششگانه زمان پر ارزش ترین برای هرسازمان به شمار میرود اگر این منبع به طور موثری       ؟     می شود در منابع دیگر هم  موثر رهبری و مدیریت می شود .

شما شهروند محترم در ایستگاههای مترو به این نکته توجه کنید این که در این ایستگاههای ساعات دقیق 36 ثانیه حرکت قطار را ذکر کرده است .  ؟      نوشته ساعت 11و12 دقیقه و 36 ثانیه   ؟           به ایستگاه نرسید ، قطار رفته است . زیرا ؟   این قطار که قطار تکامل ، منتظر کسی نمی ماند .

/ 0 نظر / 3 بازدید