جزوه سرپرستی مراکز فرهنگی واجتماعی

جزوه سرپرستی مراکز فرهنگی

مدرس : رمضانی

مفهوم مدیریت :

در باره مفهوم واژه مدیریت دانشمندان و نظریه پردازان علم مدیریت تعاریف گوناگونی را مورد اشاره قرار داده اند  که برای آشنا شدن با مفاهیم آن به توضیح پاره ای از این تعاریف می پردازیم .

 

کریتنر ( Kreitner ) معتقد است مدیریت  عبارت است از :

1 -  فرآیندیست بر حل مسائل              2 -  تامین اهداف سازمانی  3 -  کار مؤثر وکار آمد ( کار آیی )  4 -  منابع کمیاب  5 -  محیط در حال تغییر

 

نکات قابل توجه و عناصر تشکیل دهنده این تعاریف عبارتند از :

الف ) فرآیندی بر حل مسائل : تصمیم گیری و حل مسائل یکی از مهمترین وظایف مدیران را تشکیل میدهد .

مسائل عمده ای که مدیران با آن روبرو می باشند عبارتند از :  1 -  روند اقتصادی غیر قابل         پیش بینی  2 -  تغییر قوانین و مقررات دولتی  3 -  کمبود منابع و رقابت شدید برای بدست آوردن        آ نها  4 -  تقاضاهای متعدد کارکنان  5 -  مسایل فنی و تغییرات تکنولوژیکی و نظایر آن از جمله مسایلی هستند که مدیران بصورت روز مره با آنها روبرو میباشند .

 

ب ) تأمین اهداف سازمانی : مجموعه سازمانها برای توجیه موجودیت خود اهداف و مأموریتهای خاصی      را دنبال میکنند مثلأ هدف یک دانشگاه ممکن است تربیت یک دانشجو با کیفیت عالی و همچنین افزایش تعداد دانشجویان جدید در سال جدید باشد علاوه براین مدیران در زمینه ادغام هدفهای شخصی کارکنان یا اهداف سازمانی نیز باید پیوسته تلاش کنند ‘ هدفهای فردی کارکنان ممکن است دریافت حقوق و مزایای بیشتر و داشتن مسئولیتهای با ارزش تر و مشارکت در فر آیند تصمیم گیری    را شامل شود  .

ج ) کار مؤثر و کار آمد  ( کارآیی )  :  کار آیی را میتوان متشکل از یک سلسله عملیات دانست                   که در نهایت به تامین اهداف سازمان بنحو مطلوب انجامد بگونه ای که سرمایه و استعدادها بدون اتلاف و بطور کامل مورد استفاده قرار گیرد . بدین ترتیب یک مدیر موفق تدابیری اتخاذ میکند که نه تنها    در تامین اهداف توفیق یابد بلکه در بکار گیری منابع نیز حداکثر استفاده را بعمل آورد .

د ) منابع کمیاب : منابعی از قبیل زمان ‘  افراد ‘ سرمایه و مواد اولیه همگی محدودند و ماهیتأ کمیاب     و غیر قابل افزایش میباشند ‘ علاوه بر این رقابت شدیدی برای بدست آوردن این منابع وجود دارد ‘  این منابع اساسأ در اختیار مدیریت قرار داشته فلذا باید تلاش آگاهانه ای برای استفاده مطلوب                   از آنها انجام شود .

 

ه ) محیط در حال تغییر  :  بهترین گواه پویایی محیط تغییرات شگرف و سریعی است که حدود 50 سال اخیر در کلیه زمینه ها پدید آمده است ‘ اختراع کامپیوتر و ماشینهای الکترونیکی ‘ طریقه پرورش          و استفاده از اطلاعات باعث تغییر در تصمیم گیریها گردیده ‘ معیارهای اجتماعی و سَبک زندگیها دگرگون گردیده است و بسیاری از قوانین و مقررات در جهت حفظ منافع مصرف کننده تغییر یافته است ‘ تکنولوژی دائمأ در حال تغییر است و سازمانها روز بروز پیچیده تر میشوند ‘ در چنین شرایطی است که مدیران باید برای پیش بینی دقیق تر تغییرات و راههای مقابله با آنها آمادگی لازم را داشته باشند .

 

تعاریف مدیریت :

1 -  مدیریت عبارت است از انجام عملیات برای حصول به هدف و یا اهداف از پیش تعیین شده   از طریق هدایت و تامین مساعی افراد

2 -  مدیریت عبارت از استفاده مناسب از منابع و امکانات موجود بمنظورنیل به هدف و یا اهداف معین.

3 - مدیریت عبارت است از نیل به هدف و یا اهداف مؤسسه با صرف حد اقل هزینه و زمان .

4 -  مدیریت را میتوان علم و هنر متشکل و هماهنگ کردن رهبری وکنترل فعالیتهای گروهی  بمنظور نیل به هدف یا اهداف مشترک خاص نامید .

5 -  مدیریت عبارت است از استفاده مناسب از منابع مادی و انسانی بمنظور دستیابی به هدف   و یا اهداف مؤسسه از طریق انجام عملیات مربوط به :  برنامه ریزی ‘ سازماندهی ‘ هماهنگی ‘ رهبری   و کنترل با توجه به عوامل محیط فرهنگی مؤ سسه .

6 -  مدیریت عبارت است ازتامین حداکثر نتایج با حداقل مساعی به نحویکه حداکثر رفاه و رضایت خاطر کارکنان و کارفرمایان مؤسسه را درپی داشته باشد و بهترین خدمات و یا مرغوبترین کالا  را به مشریان و عامه مردم ارائه دهد .

با توجه به اینکه آخرین مورد تعریف از مدیریت از جامعیت بالایی برخوردار میباشد و درآن روی نکات مهم در مدیریت تأکید شده است . لذا عناصر تشکیل دهنده این تعریف را مورد بررسی قرار میدهیم .

الف ) تامین حداکثر نتایج با حداقل مساعی : چنانکه در تعریف ( کریتنر ) نیز دیده میشود منابعی   از قبیل نیروی انسانی ‘ مواد اولیه و سرمایه اصولأ  کمیابند ‘  فلذا اهتمام لازم باید بعمل آید تا با صرف حداقل منابع مزبور حداکثر نتایج بدست آید .

ب ) تامین حداکثر رفاه و رضایت خاطر کارکنان : میدانیم هر یک از کارکنان نیازمندیهای خاص خود     را دارند و هدفهای ویژه ای را دنبال میکنند ‘ چناچه مدیران نسبت به این نیازمندیها و هدفهای فردی بی توجه باشند در تامین اهداف سازمان موفق نخواهند بود .

ج ) تامین حداکثر رضایت خاطر کار فرمایان : در سازمانهای دولتی کارفرما دولت است و در مؤسسات خصوصی صاحبان سرمایه و سهام ‘ بدیهی است که در مؤسسات بزرگ مدیران در خدمت کار فرمایان هستند و شایسته است که نظرات و رضایت خاطر آنان تا آنجا که ممکن است فراهم گردد .

د )  ارائه بهترین خدمات و یا مرغوبترین کالاها به مشتریان و عامه مردم : سازمانها اعم از خصوصی  و یا دولتی برای تولید کالا و یا ارائه خدمت بوجود می آیند ‘ چنانچه مدیران نتوانند خدمات مناسب   و یا کالایی مرغوب را به مشتریان و عامه مردم عرضه نمایند ‘ موجودیت سازمان را بخطر خواهند انداخت .

((  تکامل و سیر مدیریت  ))

مدیریت در تمدنهای باستان : از زمانیکه انسان زندگی گروهی را برای بدست آوردن غذا از روی شکار   و نیز تامین مسکن و دفاع در مقابل دشمنان آغاز کرد ‘ مسائل سازمان و مدیریت بشکل ابتدایی          آن مطرح بود .

سومریها با اختراع خط در 5000 سال قبل از میلاد مسیح توانستند ضوابطی برای نگهداری سوابق بمنظور اعمال کنترل در مدیریت بوجود آورند .

در مصر باستان ساختن اهرام عظیم سنگی گویای این حقیقت است که در آن زمان افرادی بوده اند    که دربرنامه ریزی و سازماندهی حد اعلای کوشش خود را بکار برده و از فنون مدیریت اطلاع داشته اند .

در تمدن پیشرفته بابل این اصل که مسئولیت قابل تفویض نیست تشخیص داده شد و در زمان  حضرت عیسی ( ع ) نیاز به تفویض اختیار و رعایت اصل استثنا ء در مدیریت تشخیص داده شد .

مردم چین نسبت به بعضی از اصول مدیریت در ارتباط با سازماندهی ‘ بر نامه ریزی ‘ رهبری و کنترل آگاه بوده اند .

یونانیان نوع جدیدی از حکومت محلّی را بوجود آوردند که در آن تبادل آزادانه افکار و اندیشه تشویق می شد و امروز به آن مدیریت مشاوره ای گویند .

سقراط فیلسوف مشهور یونانی به جهان شمول بودن اصول مدیریت تاکید داشته و بین اداره امور مؤسسات خصوصی و سازمانهای دولتی فرق قائل نشده است .

افلاطون نیز در کتاب جمهوریت به اصل تخصص و تقسیم کار اشاره دارد .

در ایران باستان نیز مدیریت و سازماندهی مورد توجه بوده وکورش تقسیم کار ‘ وحدت فرماندهی  و نظم و ترتیب را شرط توفیق در اداره امور میدانست .

رومیها بدلیل گسترده بودن دامنه امپراطوریشان و جلب وفا داری حکومتهای محلی و اعمال نظارت  بر آنها به این نتیجه رسیدند که حل این مهم ‘  از طریق تمرکز سازمانی میسر نبوده و لازم است  که به حکومتهای محلی استقلال عمل متناسب با ویژگیهای منطقه اعمال شود .

با نگاهی به پیوستار تاریخی مدیریت دراین دوران ‘ میتوان نتیجه گرفت که مدیریت در دوران باستان درمرحله تجربه ( آزمایش و خطا ) بوده است و هیچگونه تئوری خاصی وجود نداشته است در هر حال مدیریت بعنوان یک مقوله  خاص تا زمان سقراط و افلاطون مورد بحث قرار نگرفته است .

نقش های مدیریتی در اداره امور سازمان ها:

1:نقش های مدیریتی هنری مینتز برگ

الف:نقش های مراوده ایی(1:نماینده تشریفاتی ، 2: رهبر  ،3: رابط )

ب:نقش های اطلاعاتی (1:مراقب ،  2: توزیع کننده اطلاعات ، 3:  سخنگو )

ج:نقش های تصمیم گیری (1: کارآفرین ، 2: حل مشکلات ، 3: تخصیص منابع  ، 4: مذاکره )

 

نقش های مدیریتی یوکی:

1-شبکه سازی      2:حمایت    3:تیم سازی و حل و فصل مشکلات     4:انگیزش     5:تشویق   6:برنامه ریزی وسازماندهی    7:حل مسائل   8:مشورتی وتفویض اختیار  9:مراقبت از عملیات ومحیط

10-اطلاع رسانی    11:شفاف کردن نقش ها  و اهداف

 

چهار نقش عمده مدیریتی:

نقش اداره کننده سازمان   2: نقش تامین کننده منابع    3: نقش تغییر دهنده -1

 نقش پاسداری از ارزش های اعتقادی-4

 

مدیریت در تمدن های قرون وسطی:

قرون وسطی" به صورت پلی است بین عهد باستان و عصر روشنگری که به عنوان دوره رنسانس شناخته شده است.دراین دوران علی" رغم  رکود وجهل وتاریکی در غرب،روشنایی درشرق دمید یعنی درزمینه مدیریت وسازمان درغرب کار قابل توجهی انجام نشد و نوشته مهمی به وجود نیامد. اما در ایران چهره های درخشانی چون فارابی درسال 900 میلادی و غزالی در سال 1100 میلادی نوشته های بسیار ارزنده ایی در زمینه چگونگی اداره کشور و مدیریت از خود باقی گذاشتند. غزالی در سال 1100 میلادی درکتاب نصیحت الملوک خطاب به پادشاهان چنین می گوید:« پادشاهان همواره باید چهار خصوصیت را دارا باشند  عدالت ، هوش ، شکیبایی ، فروتنی  همچنین از چهار چیز باید احتراز کنند  رشک ، غضب ، تنگ نظری ، بد اندیشی  »

مدیریت در عصر انقلاب صنعتی:

در سال های بین 1700 تا 1785 میلادی انقلاب صنعتی در انگلستان به وقوع پیوست و آثار و عواقب قابل توجهی در زندگی بشر به طور اعم و اداره امور سازمان ها ومدیریت به طور اخص داشته است . مهمترین خصوصیات این دوره را می توان به شرح زیر خلاصه کرد :

1-پیشرفت تکنولوژی و استفاده از ماشین در تولید

تولید انبوه-2

3-توزیع انبوه و داد وستد وتوسعه بازارهای فروش  در نتیجه افزایش مصرف

مهاجرت به شهرها و گسترش شهر نشینی4-

استفاده از مواد انرژی زای فسیلی مانند زغال،گاز،نفت-5

تغییر ساختار خانواده ، از خانواده های بزرگ سنتی به خانواده های کوچک هسته ایی با کارآرایی بیشتر-6

همگانی شدن آموزش به منظور پرورش نیروی انسانی مورد نیاز جامعه عصرصنعتی-7

پیدایش شرکتهای سهامی بزرگ به صورت موسسات دائمی-8

تفکیک مدیریت ازمالکیت در موسسات بزرگ-9

گسترش فعالیت های دولت و پیدایش وزارت خانه ها و سازمان های مختلف دولتی-10

 

 

به دنبال تحولات وتغییرات ناشی از انقلاب صنعتی موضوع  تقسیم کار درسال 1776 توسط آدام اسمیت مطرح شد،او اعتقاد داشت در نتیجه تقسیم کار  بازدهی بیشتر می شود. پس از اوآثار چالز ببج از اهمیت ویژه ایی برخوردار است ،در کتاب ببج مباحث تقسیم کار ،بررسی حرکات در انجام کار ،بررسی مراحل تولید وقیمت تمام شده،به کار گرفتن تکنیک های بررسی زمان ،استفاده از فرم های استاندارد، تغییر محل مناسب کارخانه از نظر مواد اولیه، توصیه در مورد تحقیق وتوسعه موسسات و استفاده از پیشنهادها درمورد بهبود کارمورد توجه قرار گرفت.

 

هنری تاون: یکی از پیشگامان مدیریت علمی به شمار می آید،اومشوق فردریک تیلور شد تا قسمت اعظم عمرش را صرف بررسی مدیریت علمی کند.

 

جوزف وارتن : اقداماتی در زمینه تربیت مدیران درسطح دانشگاه به عمل آورد و دراثر اقدامات او در سال 1881 مدیریت به عنوان یک رشته تحصیلی خاص ومستقل  و جزئی از دانش بشری در دانشگاههای بزرگ کشور های صنعتی توسعه و تکامل یافت .

خلاصه این که از اواخر قرن نوزدهم مدیریت علمی به صورت مقدماتی مطرح و مدیریت به صورت یک رشته مستقل دانشگاهی شناخته شد.

 

 

تئوری های مدیریت:

تئوری (مکتب یا نظریه)کلاسیک

فردریک وینسلو تیلور(آمریکایی 1917-1856)

اصول:مدیریت علمی

اساس تئوری کلاسیک ها:حداکثر استفاده از ماشین و انسان    برای سود بیشتر با حداقل هزینه وصرف حداقل زمان

تئوری کلاسیک:

اساس تئوری کلاسیک : تئوری کلاسیک بر اساس بازده کار بیشتر ازقدرت بدنی استوار بوده ودرآن سرعت زیاد تر درکار وبازدهی بیشتر مورد نظر است،فلسفه این تئوری فلسفه ایی مادی است ودنیای معنوی بودن انسان را تا حدود زیادی نادیده گرفته است . مهمترین دانشمندان این تئوری عبارتند از:

1-فردریک تیلور(پدر مدیریت علمی) 2: هنری فایول(واضح روی آوری فرآیندهای مدیریت) 3:چستر بارنا 4: لوتر گیولیک 5:لیندا اورنیک  6: آدام اسمیت  که دراین جا به طور خلاصه به مظرات چند تن ازاین دانشمندان وعلمای مدیریت می پردازیم.

1-پژوهش های تیلور:تیلور پدر مدیریت علمی و یابه وجود آورنده تئوری مدیریت کلاسیک در20 مارس 1856 در یکی از شهرهای ایالت پنسیلوانیای آمریکا چشم به جهان گشود.وی تحصیلات مهندسی خود را از راه تجربه و کار زیاد کسب نمود ودر ابتدای کارش کارگری ساده بود .به واسطه نبوغ و استعدادی که در زمینه مدیریت داشت از کارگری به سرکارگری،ازسرکارگری به سرپرستی و از سرپرستی به مدیریت در کارخانه(میدویل) وسپس در کارخانه فولاد سازی (بتلهم)به کار پرداخت، هدف کلی تیلور ازدیاد کارآریی صنعتی ، از طریق بالا بردن سطح تولید با کاهش هزینه واحد بود.وی خواستار به وجود آمدن سیستمی بود که کار کارگران را اندازه گیری کند و بر اساس آن به آنها مزد و پاداش داده شود.از این رو تجربیات ارزنده در مهندسی نیروی انسانی و توزیع حقوق و دستمزد بین کارگران را کسب نمود، وی در 21 مارس 1917 درگذشت. تیلور بر اساس فرضیات خود به حدی سطح تولید و میزان فعالیت را بالا برد که یک کارگر به جای حمل 12.5 تن آهن در روز توانست به 42.5 تن افزایش دهد.

تیلور به سهیم کردن کارگران درمنافع کارخانه توجه کامل داشت و اهمیت تشویق،ترغیب،تقدیر و ترفیع افراد را به لحاظ وظایف به نحو خوبی مورد مظر قرار داد و عقیده داشت که این عمل احترام به شخصیت انسان است و درنتیجه  غرور و سرافرازی را به بار می آورد و همچنین به لزوم آموزش عمومی و آموزش ضمن خدمت وایجاد تسهیلات برای پیشرفت افراد اعتقاد داشت.اصولی که تیلور به آن ها در مدت 26 سال کار  دریافت ، آن ها را در کتاب خود به نام (اصول مدیریت علمی ) در سال 1911 منتشر کرد.تیلور خلاصه پیشنهادهای اصلی خویش را به صورت چهار اصل کلی به شرح زیر ارائه نمود.

اصول چهار گانه مدیریت علمی تیلور:

اصل اول:کشف اصول علمی کار حقیقی

یعنی روشی که کارگر بتواند حداقل تلاش را به کار برد تا خستگی اش کاهش یابد و کارآیی اش افزایش یابد.

اصل دوم: اصل انتخاب علمی کارگر ماهر

یعنی در یک سازمان نحوه انتخاب کارگر می بایست براساس لیاقت وشایستگی افراد باشد وآن دسته از کارگرانی را که مهارت بیشتری در کار دارند به کار گمارده شوند.

اصل سوم: اصل پاداش وکنترل

یعنی آن دسته از کارگرانی که وظایف محوله را به نحو احسن انجام دادند بایستی به آنان پاداش ومزد بیشتری داد و بر عکس ، آن دسته از کارگرانی که در وظایف خویش احمال نمودند نه تنها حق دریافت پاداش را نخواهند داشت بلکه تنبیه هم در این مورد لازم است.

کنترل یعنی از ابتدای انجام کار کارگر تا انتهای کار وی  می بایستی کنترل در کار باشد تا بتوان بازده سازمان را به حداکثر رساند.

اصل چهارم: تشریک(شریک شدن)مساعی کارگر با طبقه مدیریت

یعنی در اثر همکاری مستقیم کارگران با کادرمدیریت افراد سازمانی طبیعت همکاری مستقیم وماهیت وفاداری نسبت به معتقدات و اصول مکتبی مکتبی خویش پیدا خواهند نمود و درنتیجه می توانند در اداره امور آن سازمان وضع مطلوب تری را به وجود آورند.

 

 

هنری فایول(واضع روی آوری فرآیند مدیریت)

فرضیات فایول (1925-1841)

1: فعالیت های فنی         2: فعالیت های تجاری        3: فعالیت های مالی

4: فعالیت های امنیت                      5: فعالیت های حسابداری

6: فعالیت های مدیریتی(برنامه ریزی،سازمان دهی،فرماندهی،هماهنگی،کنترل و نظارت)

 

نتایجی که فایول از تحقیقات خود به دست آورد:

اصل تقسیم کار     2 : اصل اختیار و مسئولیت        3: اصل انضباط     4: اصل وحدت فرماندهی-1

اصل وحدت رهبری       6: اصل برتری سود همگانی به سود فردی       7: اصل حقوق و مزایا-5

اصل تمرکز وعدم تمرکز               9: اصل سلسله مراتب                   10: اصل ترتیب-8

اصل ثبات و پایداری شغلی         12: اصل تساوی وانصاف                 13: اصل ابتکار-11

اصل روحیه همکاری-14

 

 

 

پژوهش های هنری فایول:

هنری فایول فرانسوی یکی از دانشمندان برجسته مدیریت کلاسیک (1925-1841) می باشد. فایول تا قبل از 30 سالگی تحصیلات فنی خود را از راه تجربه در مهندسی معدن به دست آورده بود. از سال 1888 تا 1918 افکار واندیشه های خود را در زمینه بررسی مسائل و مشکلات اداره امور کارگران معدن صرف نمود. در سال 1908 اندیشه های تیلور را در زمینه مدیریت علمی دنبال نمود وبه تکمیل نظریه های  او پرداخت و پس از 8 سال رساله خود را «مدیریت صنعتی عمومی» منتشر نمود.او در 70 سالگی آثار مدیریت علمی خویش را انتشار داد، که مورد استفاده مدیران قرار گرفت. نام فایول بعد از تیلور همیشه به عنوان پیشرو مکتب مدیریت کلاسیک و یا مدیریت علمی به یادگار مانده و عقاید وی شهرت واهمیت فراونی دارند.

 

فرضیات فایول:

فایول معتقد بود مدیر یا رئیس هر سازمان علاوه بر دارا بودن شرایط و ویژگی های لازم  باید دارای استعداد مدیریت و احاطه کامل در انجام امور اداری باشد تا این که بتواند اجرای برنامه های سازمانی را  با حداقل هزینه ودر ظرف کوتاه ترین مدت و داشتن حداکثر کارایی انجام دهد. فایول امور سازمانی را به شش دسته به شرح ذیل تقسیم نمود:

فعالیت های فنی (سازندگی ، تولید و عادات مداوم مشتریان به مصرف تولید)-1

فعالیت های تجاری (خرید ، قروش و معامله)2-

فعالیت های مالی (به دست آوردن حداکثر منفعت ، جلب سود بیشتر و سرمایه بیشتر)-3

فعالیت های امنیتی (تامین امنیت برای افراد و لوازم و تجهیزات مربوط به آن ها)-4

فعالیت های حسابداری (انبار داری ، میزان تولید و میزان مخارج)-5

فعالیت های مدیریتی(برنامه ریزی،سازمان دهی،فرماندهی،هماهنگی،کنترل و نظارت)-6

وی معتقد است که اصول و قواعد مدیریت بر مفروضات عقل ومنطق استوار می باشد.بدین وسیله است که سازمان های اجتماعی از این علم یا فن برای بهبود وضعیت سازمان خویش استفاده می نمایند.

عناصر اصلی مدیریت از نظر فایول:

فایول در رساله خود پنج عنصر اصلی را در علم یا فن مدیریت قائل است.

1-تنظیم برنامه (برنامه ریزی: یعنی پیش بینی برای طرح نقشه و عملیات آتی سازمانی)فایول معتقد است برای نیل به هدف های کوتاه مدت و یا بلند مدت سازمانی باید چند اصل مهم را در برنامه ریزی به شرح ذیل در نظر گرفت   الف:وحدت    ب:استمرار     ج:انعطاف         د:دقت

2-سازماندهی : یعنی سازمان دادن و یا اینکه به وجود آوردن تشکیلات که عبارتند از تهیه وتنظیم تجهیزات و تسهیلات و همچنین تنظیم فعالیت های نیروی انسانی و قرار دادن انسانها بر مسند شغلی کارهای سازمانی . فایول معتقد است در سازماندهی چند مورد زیر باید در نظر گرفته شود:

الف:تشکیلات منظم ومرتب       ب:وحدت فرماندهی       ج:تعیین وظایف و مسئولیت ها

د:اتخاذتصمیم صحیح

3-فرماندهی :  فرمان عبارتست از رابطه لفظی بین کادر رهبری و اعضاء سازمان ، فرماندهی یعنی صدور فرامین ودستور برای یکنواختی و هماهنگی فعالیت های پرسنلی سازمان به وسیله مدیران سازمانی،در خور شاُن ومقام آن ها .

-هماهنگی : یعنی هماهنگ نمودن فعالیت های حاصله از نیروی انسانی و بازدهی فیزیکی و مکانیکی تجهیزات و تسهیلات سازمانی در هماهنگ نمودن فعالیت های سازمانی چند نکته اصلی زیر مورد نظر است : 

       الف: متحد نمودن افراد      ب: موزون نمودن فعالیت های افراد

ج: ارتباط صحیح اثرات وکارآیی هر فرد با افراد دیگر و هر واحد با واحدهای دیگر

د: به وجود آوردن سیستم جریان اطلاعات و ارتباطات بین گروه سرپرستی و مدیران و اعضای سازمان

5-کنترل ونظارت :آخرین اصل منطقی که تمام چهاراصل فوق را تکمیل می کند،اصل کنترل ونظارت می باشد.در این اصل منظور از کنترل ونظارت سرکشی ورسیدگی به اجرای فرامین و دستوراتی است که به اعضای سازمان داده می شود.به خاطر این که کنترل صحیح در کار وجود داشته باشد،همیشه سیستم کنترل باید سیستمی سریع وبا دقت بوده تا نارسایی فورا" تشخیص داده شود.

 

نتایجی که فایول به آن ها دست یافت:

فایول معتقد بود در مورد طبقه بندی اصول مدیریت تنها پنج اصل فوق شرط اساسی نمی باشد بلکه مدیریت خود عبارتست از داشتن فلسفه و تئوری صحیح در مورد تجزیه و تحلیل اصول و قواعد مدیریت از این رو اصول زیر را به تئوری های خود اضافه کرد.

اصل تقسیم کار-1

با تقسیم کار تخصص حاصل می گردد و تخصص سطح کارآیی و تولید را بالا می برد.

اصل اختیار ومسئولیت-2

در این اصل اختیار از مقاماتی به مقامات دیگر تفویض می شود و هر فردی در مقابل مقام ما فوق خود مسئول میباشد.

انضباط :-3

یعنی تبعیت کارکنان یک سازمان از فرامین و دستورات مدیریت با درنظر داشتن و عمل نمودن به کلیه مقررات و آئین نامه های سازمانی.

اصل وحدت فرماندهی4-

هر فرد بایستی مستقیما" تحت نظر فرد دیگری انجام وظیفه نماید. ابراز این عقیده فایول شهرت فراوانی در میان مدیران کسب نموده است.

اصل وحدت رهبری5-

لازمه اداره یک گروه انسانی داشتن وحدت در کادر رهبری می باشد و از این راه یکنواخت نمودن تمام دستورات و فرامین راهنمایی اعضای سازمان تعیین می گردد.

اصل برتری سود همگانی بر سود فردی6-

هدف های گروه انسانی همیشه بر هدف های فردی کارکنان مقدم بود و همه کارکنان بایستی در این تقدم رعایت اصول را بنمایند.

اصل حقوق و مزایا7-

پرداخت حقوق و مزایا در سازمان ها یکی از انگیزه های درونی کارکنان است.فایول معتقد است بایستی برای پرداخت آن معیارها و ضوابطی را در نظر داشت.

اصل تمرکز وعدم تمرکز-8

این اصل بستگی مستقیمی به حالت،وضعیت،ماهیت و درجه انجام امور عملیاتی سازمانی دارد.

اصل ترتیب-9

با رعایت این اصل از اتلاف  وقت جلوگیری می شود و فعالیت های افراد بدون ثمر نخواهد بود.

: اصل سلسله مراتب10-

با توجه به اصل وحدت فرماندهی باید سیستمی در سازمان باشد تا به طور صحیح و با ن

/ 2 نظر / 232 بازدید
bardiya

یه سایت توپ برای کسب درآمد سراغ دارم بیشترین شمارش آی پی و بیشترین پرداخت رو داره هر ای پی 120 ریال بعضی سایت ها بیشتر از این مبلغ هم میدن اما آی پی هاتو ده تا در میون میشمارن ولی این یکی حرف نداره امتحانش کن :)

کارهای شاعرانه

دوست عزیز درخصوص عدالت سازمانی و جایگاه اون در مدیریت اسلامی و اجرایی کشور مقاله بنویس . اطمینان دارم مقاله توپی میشه .