ارزیابی عملکرد روابط عمومی شهرداری تهران از نگاه شورایاران

پیشگفتار:

        امروزه،شهریکیازبزرگتریندستاوردهایفرهنگوتمدنویکیازفراگیرترینپدیدههایاجتماعیعصرحاضراست. روندتوسعهباتکاملخواستهها،نیازها،علایقوآمالبشرهمراهاست .اگرچهمدیریتدرطولزمانایفاءکنندهنقشهاوماموریتهایمختلفیبودهاند.امادردورهمعاصرکارکردآنهابسیارگستردهشدهوانتظاراتازآنهابهطورمداومروبهافرایشاست .مدیریتشهریاثربخشِ،برایشهریمانندتهرانکهنظامیگستردهومتشکلازعناصرواجزایرسمیوغیررسمیموثردرحیطههایمختلفاجتماعی،اقتصادیوکالبدیحیاتشهریباهدفاداره،هدایت،کنترلوتوسعههمهجانبهوپایدارمیباشد .ویژگیهاییداردکهتداعیکنندهیکسیستمبازوپیچیدهانسانیاجتماعیاستکهباعناصروروابطبسیارمتنوعومتعددمواجهاست .دادههایاینسیستم :انتظاراتوخواستههایشهروندانوسایرمشتریان(دولت،مجامعقانونی،کارکنان،شورایاران،سایرسازمانها) وستادههایآن :توسعهوکیفیتزندگیشهریمیباشد .که دارایاهمیتسازمانیوچندفرایندیدرعملکرداست  .

نقشروابطعمومیشهرداریبهمنظورایجادتعاملباافراد،دستگاههاوگروههایتاثیرگذاردرتوسعهکیفیتزندگیشهریوجلبنظرشهروندانپررنگ تراست . روابطعمومیهایکیازارکاناصلیهرسازمانمیباشند،بطوریکهلزومتوجهبهفعالیتهایاینواحدبرهمگانواضحوروشناست.توجهخاصاینواحدبعنوانیکرابطبینمخاطبوسازمانبسیارموثراست.درکتبومنابععلمیحضورروابطعمومیبسیارمهم،لازم واثر گذارعنوانشدهاست.ازاینروبایدفعالیتهایاینواحدهمیشهدرحالبررسی وارزیابی  بودهونقاطقوتوضعفآن،فرصتهاوتهدیدهابرآوردشود.درشهرداری  تهرانباتوجهبهرویکردجدیداینسازمان  بعنواننهادیاجتماعیوفرهنگیتاثیرفعالیتهایروابطعمومی   ونوعارتباطباشهروندانازاهمیتبالاتریبرخوردارشدهاست.شهرداریبراینیلبهاهدافخودنیازمندفعالیتروزافزونوعلمیروابطعمومیخود  میباشدکهمدیرانمربوطهبادقتبهایننکات،میتوانندآیندهاییروشنوموفقرابرایسازمانخودرقمبزنند. لذا سازمان شهرداری بایدبتوانددربرابرشهروندانونمایندگانآنهاپاسخگوباشند .خداوندمتعالدرآفرینشانسانارادهواختیاررابهودیعهنهادهاست .مطابقعملکردخودیابهفلاحورستگاریمیرسدیابهقعرپستیوبدیسقوط    میکند .اصطلاحاتقرآنینظیر((اصحابیمین))و((اصحابشمال))دایربراینگونهانسانهاست .آفرینشدارایمقصودوغایتمتعالیاست .بهانسانهاگفتهشدهاستکه بیهودهخلقنشدهاند. (سورهمومنون .آیه۱۱۵)

ضمنا در اسلام معیارهاییبرایدستیافتناینخصلتعنوانشدهاست۰پیامبروائمهمعصومین(عیلهمالسلام)بهانسانهایادآورشدهاندکهدراینراههموارهموردبررسیوامتحانقراردارند .هیچعملیدرپیشگاهخداوندنادیدهگرفتهنمیشودوتصریح    مینمایدکههرعملخیروشرانسانحتیاگرزرهایکوچکباشدبهحسابمیآید.(سورهزلزال .آیات۷و۸)

      امامخمینی(ره)فرموده اند :عالم محضرخداست .درمحضرخدامعصیتنکنید.زندگیعلمیاولیاءوعلمایالهیمشحونازسهاصل ((مشارطه))و((مراقبه))و((محاسبه ))می باشدودراینراههموارهبهخودسازیوارزیابیوبهبودرفتارواخلاقخودمیپردازد.بهعبارتدیگراینجملهرابهکارمیبنددکه((حاسبواانفسکمقبلانتحاسبو))

لذادرحوزهسازمانی  هنگامیکهقصدارتقایکیفیتخدماتعمومیمطرحمیشودنشانههایتمرکزوتاکیدبربررسیوارزیابیعملکردپررنگ ترشدهوایننویدرابهمدیرانوخطمشیگذاران           توسعهبخشعمومیمیدهدکهبسیاریازغایتهایمطلوبیکهطرفدارانتوسعهمدیریتدرقالبویژگیهاییهمچونکارآیی،اثربخشی،پاسخگویی،شهروندمداری،مشارکتجویی،وماننداینهاقایلند . درسایهبزرگنماییوبرجستهسازیبررسیوارزیابیعملکردحاصلخواهدآمد .

     ازدیدگاهمبانیارزشیقرآنودیناسلامبررسیوارزیابیعملکردسببپیشگیریازخطا،پیشگیریازفساد،جلوگیریازضایعشدنمنابعوامکاناتوانتخابدرستدربرنامهریزیهاومنابع انسانی میباشد .بهغیرازاهمیتبررسیوارزیابیعملکرددراسلامدرسایرمکاتبغربینیز،اغلبتئوریهاینظمیافتهدراینزمینهکهتوسطعالمانمغربزمینمطرحگردیدهاست .برانجامارزیابیوبررسیعملکردبهعنوانسازوکارمهممدیریتتاکیدداشتهواجرایبررسیوارزیابیعملکردراباتوجهبهزمینههایمحیطیوزیرساختهایفرهنگی،اجتماعی،اقتصادیسازمانهاضروریست .

     دراینپژوهشباتوجهبهتشکیلانجمنمعتمدینمحلاتشهرتهران(انجمنشورایاری) بهعنواننمایندگانشهروندانساکنمحلهویارشورایاسلامیشهرتهرانوناظربرعمکردوفعالیتهایشهرداریتهراندرسطحمحلات۳۷۴گانه،عملکردروابطعمومیشهرداریتهرانمنطقه۱۷ازنظرشورایاران  موردبررسیوارزیابی  قرارگرفتهودرفصولپنجگانهاینپژوهش؛بررسیوارزیابیعملکردروابطعمومیمنطقه۱۷شهرداریتهرانازنگاهشورایاران  بهشرحذیلارایهمیگردد:

نگاه اجمالی به فصل اول:

مقدمه

    روابط عمومی ها یکی از ارکان اصلی هرسازمان می باشند،بطوریکه لزوم توجه به فعالیت های این واحد برهمگان واضح وروشن است.توجه خاص این واحد بعنوان یک رابط بین مخاطب وسازمان بسیارموثر است.درکتب ومنابع علمی حضور روابط عمومی بسیار مهم ،لازم  واثرگذارعنوان شده است واز این رو باید فعالیت های این واحد همیشه در حال بررسی بوده ونقاط قوت وضعف ،فرصتها وتهدیدها برآورد شود.درشهرداری باتوجه رویکرد جدید این سازمان  بعنوان نهادی اجتماعی وفرهنگی تاثیر فعالیتهای روابط  عمومی  ونوع ارتباط با شهروندان از اهمیت بالاتری برخوردارشده است.شهرداری برای نیل به اهداف خودنیازمند فعالیت روزافزون وعلمی روابط عمومی خود  می باشد که مدیران مربوطه با دقت به این نکات میتوانند آینده ایی روشن وموفق را برای سازمان خود رقم بزنند.

یک روابط عمومی علمی ومقتدر قادر خواهدبودجایگاه سازمان خود را نزد مخاطبین ارتقا داده واهداف نهایی ساز مان ، که اقناع محاطب می باشد راجامه عمل بپوشاند.

 

 1-1  - بیانمسالهوسوالاتاصلیتحقیق :

        شهر بارزترین تجلیگاه در تبلور فضائی ایفای نقش انسانی  است .نقشهای اساسی تولید مثل وتداوم بقا ء،سکونت کار ،آموزش وپروش ،فراهم آوردن احتیاجات موردنیاز ،آمدو شد وبالاخره گذران اوقات فراغت واستراحت کردن که ایفای تمامی این نقشها به فضا ومکان نیاز دارد . محله یکی از مکانها ی ایفای  این نقش است . شهر تهران   یکی از بزرگترین شهرها ی ایران ، نخستین کلانشهر وپایتخت آن محسوب   می شود که براساس آخرین سرشماری نفوس ومسکن در سال 1385حدود 7705036نفر جمعیت  و730کیلومتر مربع مساحت دارد .شهر تهران دارای 22منطقه شهری و374محله است .هرمحله دارای یک شورایاری  میباشد که با رای مستقیم مردم محله برای مدت 4سال انتخاب می شوند وظیفه شورایاری همچنانکه از نامش پیداست ،یار شورا است .یعنی یارشورای اسلامی شهرتهران  .                                          اساسنامه شورایاری محلات شهرتهران  به استناد بند 7ماده 71قانون تشکیلات شوراهای اسلامی در جلسه سی وپنجم به تصویب اعضا وسپس به تایید فرمانداری تهران رسید.ودرتاریخ 1379/8/9توسط رئیس وقت شورابه رئیس کمسیون فرهنگی واجتماعی ابلاغ وخواستار تشکیل شورایاریها در محلات شهرتهران شد .

در سال 1379فقط در 10محله شهرتهران وآنهم  درمنطقه 20انتخابات شورایاری برگزار  ،انجمن شورایاری محله تشکیل واحکام آنان توسط رئیس شورای اسلامی شهر تهران صادر شد.سپس در سال 1381 در 78محله دیگر شورایاری تشکیل شد.طبق اساسنامه ، شورایاری محله 7عضو اصلی و3عضو علی البدل دارد که  طبق  اصلاحیه سال 1388دوره عضویت اعضای شورایاری از  2سال به 4سال افزایش یافت . اکنون در هر374محله شهرتهران انجمن شورایاری محله تشکیل شده وکلا 3740عضو شورایار درسطح شهر تهران فعالیت می کنند .در حال حاضر شورایاری شهرتهران عمدتا با کارکردنظارتی ،مشورتی وآموزشی در چارچوب  سیاست های شورای اسلامی  شهرتهران وبا حوزه اختیارات محدود اجرائی درسطح محله ،وظیفه جذب وافزایش مشارکت شهروندان را برعهده دارد ودر عمل مسئول برقرای ارتباط میان شهروندان با مدیریت شهری است .از جمله وظایف شورایاری  می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1-      تهیه طرحها وپیشنهادات در زمینه ایجاد نشانه ها ویادمانهای شهری ، پیشنهاد نامگذاری میادین وخیابانها

2-      همیاری در اداره اماکن فرهنگی ،مذهبی  ،ورزشی

3-      ارایه برنامه پیشنهادی سالانه محله به شهرداری وشورای اسلامی شهر

4-      نظارت بر عملکرد وفعالیتهای شهرداری در مقیاس محله

5-      ارتباط وتعامل با شهرداری در رفع مشکلات محله  و.....

بنابراین

/ 1 نظر / 176 بازدید
taknet98.ir

با سلام خدمت شما وبلاگ نویس محترم انصافا وبلاگ زیبایی دارین.ادامه بدید... امیدوارم موفق باشین.