باد

امروز در گوشه ی خاطرات با یاد مرحوم سلمان هراتی افتادم .شاعر خوب شهسوار یا همان تنکابن .که هر وقت با هم می نشستیم وشعر می خواندیم .مرا با شعرهایش می برد به دور دستها .البته او مثل شعرهایش بزرگ بود ولی من دانش آموز دبیرستانی بودم .با اینهمه مر اپذیرا بود .با یاد او سرزنده ام وشاداب .مخصوصا این تکه از شعرش :وقتی یک جرعه آب صلواتی عطشم را می خشکاند / دیگر به من چه که کوکا خوشمزه تر از پیپسی است .به یاد او یک صلوات وفاتحه

/ 0 نظر / 16 بازدید