شاخصه های اخلاق شهروندی از نگاه قرآن واحادیث

عنوان کتابی است باهمین موضوع که توسط اینجانب وخانم آرزو موسوی گرمستانی (همسر اینجانب ودبیر دبیرستانهای تهران )در دست چاپ می باشد . خواستیم باور کنیم که خواستگاههای مدیریت شهری و واژهای اخلاق شهروندی و..... قبل از اروپا وممالک غریبه در اسلام متولد شده ورشد یافته است .خود را بازبیابیم وباور کنیم .به فرموده مقام معظم رهبری الگوی پیشرفت ایرانی -اسلامی را سرلوح امور خود قرار دهیم (نقل به مضمون)

/ 0 نظر / 20 بازدید