مهرمدرسه

ماه مهر بوی خاک میداد .اون قدیم هارومیگم که همه خاکی بودن   حیاط مدرسه که آبو جارومیشد بچه ها کیف می کردن اما امروز بچه هافرارمکنن از بوی خاک .این نشان فاصله از اصل خویش

/ 0 نظر / 4 بازدید